Thăm quan Trung tâm Thính lực – Tiền đình khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện 108

Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện 199, vừa qua đã có đã chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Thính lực – Tiền đình khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện 108.